Werktijd Software
Taal
  Support
Google plus
   Twitter

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden van de site
Op deze website wordt u als internetgebruiker informatie aangeboden over de bedrijfsactiviteiten en dienstverlening van Construsteel BV. Op deze Construsteel website zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Verder zijn de Algemene Voorwaarden van Construsteel van toepassing.

Disclaimer
De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Construsteel heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de Construsteel website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Construsteel staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Construsteel aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of mogelijke fouten te corrigeren. Construsteel wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Construsteel garandeert evenmin dat de Construsteel website foutloos of ononderbroken functioneert.

Hyperlinks en verwijzingen
Op de Construsteel website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie wordt door Construsteel niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Construsteel wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico. Construsteel behoudt alle rechten met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de website.

Copyright
In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Construsteel, de inhoud van de website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Construsteel en haar toeleveranciers.

Klikgedrag en IP-adres
Op de Construsteel website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Construsteel haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Construsteel ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Privacy
De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Construsteel om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen van de Construsteel Groep, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat de Construsteel zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Al de door u verstrekte informatie wordt niet aan derden verstrekt als daar geen uitdrukkelijke toestemming voor is gegeven door de betreffende persoon.

Browser
De Construsteel website is voor de meest gangbare browsers toegankelijk gemaakt. Ervaart u toch problemen met het bekijken dan horen we dat graag van u. Wij zullen ons best doen aanpassingen te doen zodat ook u optimaal gebruik kunt maken van de Construsteel Website.

Email: admin@Construsteel.com
Werktijd software - door ConstruSteel
Bezoekadres
Kroezenhoek 1
NL - 7683 PP Den Ham

Postadres
Postbus 21
NL - 7683 ZG Den Ham

T +31 546 678 300
F +31 546 678 309
info@werktijd-software.nl
® Construsteel 2012 | Sitemap | Disclaimer